Plačilo staršev za programe v vrtcu se določi z odločbo Centra za socialno delo v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, {t. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15 in 90/15 ). Starši uveljavljajo znižano plačilo vrtca na podlagi vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo vložijo na pristojni Center za socialno delo. Starši, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, plačajo najvišji dohodkovni razred, ki znaša 77% cene programa, v katerega je otrok vključen. Starši poravnajo plačilo v roku 8 dni po prejemu položnice za pretekli mesec, sicer se jim zaračunajo stroški obresti. Dolgovi, ki bi nastali zaradi neplačevanja položnic, bodo izterjani v izvršilnem postopku.

Oskrbnina se plačuje v polnem znesku za čas od vpisa do izpisa otroka; poračuna se odbitek prehrane za čas odsotnosti otroka, razen prvega dne odsotnosti, v primerih predvidene odsotnosti pa za vsak dan odsotnosti (šolske počitnice, predpraznični dnevi).

Plačilo je možno tudi preko trajnika v banki, kjer imajo starši odprt transakcijski račun, storitev iz tekočega računa je plačana 18. v mesecu za pretekli mesec.

V slučaju neupravičene zamude prihoda po otroka se staršem zaračuna dodatno plačilo v višini 3,76 EUR za vsako začeto uro zamude. Starši otrok za katere je Občina Rogaška Slatina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu lahko uveljavijo od 1. julija do 31. avgusta letno rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka od najmanj 30 in največ 60 koledarski dni.

Za rezervacijo starši plačajo prvi mesec 30% od njihovega z odločbo CSD določenega dohodkovnega razreda, znižanega za znesek neporabljenih živil, drugi mesec pa 50%. V primeru celomesečne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni, ob upoštevanju predhodne najave otrokove odsotnosti, starši iz občine Rogaška Slatina plačujejo 50% zneska, določenega z odločbo o višini plačila, zmanjšan za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo počitniške in zdravstvene rezervacije le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo strašev za otroka iz državnega proračuna.

Starši plačajo za drugega otroka 30% od njihovega z odločbo določenega dohodkovnega razreda, za tretjega in nadalnje pa so plačila oproščeni.
Plačila so oproščeni tudi rejenci, vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Na vrh
Accessibility