KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l.51/2006) in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. 24/169, ravnateljica Magdalena Plavčak izdajam Katalog informacij javnega značaja vrtca Rogaška Slatina.

 

1.  Osnovni podatki o katalogu

Naziv Zavoda: VRTEC ROGAŠKA SLATINA

Naslov: Ulica Kozjanskega odreda 2

Pošta: 3250 ROGAŠKA SLATINA

Telefon: 03/818 57 52

Faks: 03/818 57 59

Elektronski naslov: vrtec.rogaska-slatina@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba: Magdalena Plavčak

Datum prve objave kataloga: februar, 2006

Datum zadnje spremembe kataloga: 9. 1. 2021

Katalog je dostopen na spletu: www.vrtec-rogaska.si

Druge oblike kataloga: Tiskana oblika kataloga je dostopna na upravi v Vrtcu Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 2, 3250 Rogaška Slatina

 

2.  Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja organa:

Delovno področje: predšolska vzgoja

Vrtec Rogaška Slatina je javni zavod, katerega temeljne naloge so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce (1999).

2.a  Organigram in podatki o organizaciji organa

 

Seznam enot vrtca:IZVIR, Ulica Kozjanskega odreda 2, 3250 ROGAŠKA SLATINAPOTOCEK, Ulica XIV. divizije 24, 3250 ROGAŠKA SLATINASTUDENCEK, Zgornja Kostrivnica 31, 3241 PODPLATKAPLJICA, Sveti Florijan 60, 3250 ROGAŠKA SLATINA

 

Ustanovitev:Vrtec Rogaška Slatina je bil ustanovljen in vpisan v register zavodov pri Okrožnem sodišču v Celju. Konstituiranje je vpisano pod številko registrskega vložka  št.1-4350-00, z dne 1. 7. 1992.

Na podlagi uskladitve z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakonom o vrtcih je z dnem 19. 8. 1995 Občina Rogaška Slatina postala ustanoviteljica Vrtca Rogaška Slatina.

2.b  Kontaktni podatki uradne osebe pristojne za posredovanje informacij

Kontaktna uradna oseba je Magdalena Plavčak – ravnateljica, telefon:(03) 818 57 52, e – pošta: majda.plavcak@guest.arnes.si

2.c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

Veljavni predpisi iz področja vzgoje in izobraževanja

Zakoni s področja dela vrtca:

Zakon o vrtcih.

Podzakonski predpisi iz področja predšolske vzgoje

Predpisi lokalne skupnosti:

Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Rogaška Slatina

2.d  Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih:

Letni delovni načrt

Publikacija

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na Portalu javnih naročil

2.e  Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz. drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi:

Postopki, ki jih zavod vodi:

Postopek sprejema otrok v vrtec, ki poteka v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok 

2.f  Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport CEUVIZ- Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja

2.g  Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Ime evidence: Evidenca vpisanih in vključenih otrok 

Zakonska podlaga: 44. člen Zakona o vrtcih

3.  Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Vrtec zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.vrtec-rogaska.si/o-nas/katalog-ijz

Dostop do informacij je možen tudi osebno po predhodni najavi pri ravnateljici vrtca. Naročilo po telefonu: (03) 818 57 52ali po e-pošti vrtec.rogaska-slatina@guest.arnes.si

4.  Stroškovnik

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17., 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

5.  Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov

Naštete so nekatere najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih:

  • o vpisu otrok,
  • o ekonomski ceni programa vrtca,
  • o številu prostih mest,
  • o poslovalnem času vrtca,
  • o možnosti zaposlitve in opravljanju prakse.

 

Ravnateljica vrtca: Magdalena Plavčak

Na vrh
Accessibility