Program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo je namenjen otrokom s posebnimi potrebami, ki so v tak program usmerjeni z Odločbo Zavoda RS za šolstvo (v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2007).

V ta program se lahko lahko usmerijo predšolski otroci:

  • otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, izjemoma z zmernimi,
  • slepi in slabovidni otroci,
  • gluhi in naglušni otroci,
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • gibalno ovirani otroci,
  • dolgotrajno bolni otroci.

Otroci so v tem programu deležni dodatne strokovne pomoči in prilagoditev izvajanja dejavnosti. Strokovna skupina, ki jo imenuje ravnateljica in koordinira svetovalna delavka,  pripravi za vsakega otroka individualiziran program dela. To je dokument, v katerem za vsako šolsko leto opredelimo globalno oceno otroka,  pogoje in prilagoditve, ki jih otrok potrebuje za svoj napredek in za dobro počutje v vrtcu ter cilje, katere naj bi otrok v tistem letu dosegel.

Dodatno strokovno pomoč izvajajo logoped, specialni pedagog, inkluzivni pedagog in drugi strokovni delavci ustrezne smeri. Izvaja se v skupini ali izven nje, glede na potrebe posameznega otroka. V sodelovanju s starši izvajamo tudi svetovalne storitve, s katerimi skupaj skrbimo za uspešno vključenost otroka v skupnost.

Na vrh
Accessibility